DCL.13 ARKITEKTER OCH INGENJÖRER

DCL.13 är ett arkitekt- och ingenjörskontor med inrikting mot landskapsarkitektur, projektledning samt mark- och VA-projektering. Vår kompetens innefattar allt från områdesanalyser i tidiga skeden fram till detaljprojektering och byggskede där vi ofta deltar genom hela processen från idé till slutprodukt.

Vi arbetar helst i nära samarbete med våra kunder för att uppnå samsyn och hållbara helhetslösningar - en slutprodukt där miljöfrågor, sociala sammanhang, estetik och kostnadseff ektivitet samverkar.

Söker du blå-gröna helhetslösningar kan vi erbjuda mångårig erfarenhet av innovativa dagvattenlösningar, principer för trädplanteringar i hårda miljöer ....

Söker du en platsspecifik lösning eller specialritad produkt är vi gärna med och arbetar fram den.