FAUNAPASSAGE I SVARTÅN VÄSTERÅS

Uppdraget omfattade att analysera stadsrummet och utreda konsekvenser av planerad Fauna­passage i omgivande stads- och vattenrum samt utreda vilka möjliga kompletterande tillägg som skulle kunna utföras för att ytterligare anpassa byggnadsverket (Faunapassagen) till dess omgiv­ning och skapa mervärden.

Svartåns faunapassage för upp- och nedvandrande fisk kompletteras med en ny gestaltning av Fiskartorget och intilliggande ytor för att uppnå en sammanhållen utformning som ökar Västeråsbornas upplevelsevärde av ån och den nya passagen.
Platsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och ställer krav på sammanhållen gestaltning och ett innehåll som knyter an till de intressen som finns i området.

Fiskartorget knyts till Svartån genom att den befintliga vändplan/köryta som utgör en stor del av torget idag höjs upp i nivå och beläggs med den Smågatstensbeläggning som finns på övriga torget idag. Vändplanen flyttas till Munkagatans ände och kommer att fungera som gångfartsyta. Intill faunapassagen anläggs en kajpromenad med ett generöst gångstråk. En cykelbana dras över torget avgränsad från promenaden av en möbleringszon. Ytan kan användas för rekreation och andra aktiviteter som levandegör promenaden och knyter kajen till Fiskartorget och den miljö vi befinner oss i. En ny brygga, svävande över fauna passagen skapar möjlighet att komma närmare vattnet på denna sida. Bryggan ges en stram men rustik karaktär som anpassar sig i det kulturhistoriska rummet. Möblering i anslutning till bryggan ska ha brygg-karaktär, de ska vara enkla i sin form men gestaltade med omsorg.

Faunapassagen kommer att vara ett spännande tillskott i staden och för att förstärka upplevelsevärdet och få en dragningskraft även på kvällar kommer den vattenkaskad som flödar ned i strömfåran att ljussättas. Strålkastare placeras bakom vattengardinen i botten av väggen och riktas så att ljusbilden koncentreras till området där vattengardinen möter fåran. Ljuset kommer att ringla sig som ett smalt band längs faunapassagens ena sida. Ljuset ska kunna styras och ge passagen olika uttryck under året.

Skede: Utredning, gestaltning och samråd
Beställare: Mälarenergi och Västerås stad
Illustrationer: dcl.13/Norconsult