Illustration: Brunnberg & Forshed
Illustration: Brunnberg & Forshed

KÄLLSPRÅNGSVÄGEN VISKAFORS

I Viskafors strax söder om Borås har Viskaforshem låtit uppföra 13 ekologiska trähus. Projektet är utfört med höga ambitioner där långsiktig hållbara lösningar ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska mål eftersträvats.

Vi har i befintlig naturmark med skogs- och våtmarkskaraktär varsamt placerat in hus och gator. Därmed har vackra berghällar, uppväxta tallar och örtvegetation samt ett våtmarksområde kunnat sparas och utvecklas med en öppen vattenyta som blir identitetsskapande för området. Bostadsområdet angörs via en slingrande bygata kantad med björkar. Gatan passerar elegant förbi befintliga träd och berghällar - och bland detta - 13 eleganta husvolymer inordnade i naturen som om de alltid stått på platsen.

Skede: Gestaltning, projektering
Beställare: Viskaforshem AB