FÖRSTUDIE TILL NY STADSDEL

I anslutning till Gäddeholms kulturhistoriska miljö planeras och byggs för utbyggnad av en ny stadsdel. Vi har tagit fram en förstudie till detaljplan för kommande utbyggnadsetapper i Gäddeholm med målet att lokalisera lämpliga lägen för både högre och lägre flerfamiljshus, villaområden, skolor, idrottsanläggning, rekreationsstråk och vägnät.

Projektet är utfört för Västerås stads exploateringsavdelning.

Skede: Förstudie till detaljplan
Beställare: Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltn.