SVARTÅSTRÅKET VÄSTERÅS

Vi har arbetat fram ett fördjupat gestaltningsprogram för Svartånära områden genom Västerås stad. Projektet omfattande åns båda sidor mellan Apotekarebron och Vallbybron. Svartån som attraktivt rekreationsområde ska stärkas samtidigt som också de höga natur- och kulturmiljövärden som finns i området ska värnas. Programmet utreder och beskriver koncept för ett sammanhängande och sam­manhållet flanörstråk med aktivitets- respektive vilo-/uppe­hållsplatser.

Skede: Fördjupat gestaltningsprogram

Beställare: Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltning