VÄNORTSPARKEN TÄBY CENTRUM

Som ett litet smycke mitt i Täby centrums nya bostadskvarter ligger Vänortsparken. Det är en fickpark där gestaltningen knyter an till parkens namn och där hela världen bildar vänort. En central öppen mitt ramas in av växtlighet och gångstråk om vartannat och en låg naturstensmur med entréer från alla håll ramar in parken och avgränsar från gaturummet. Allt dagvatten leds och fördröjs till planteringar. Med skulpturer och vegetationstyper knyter vi an till platsens tema. Här kan man uppleva frodig minidjungel där ett litet spökdjur gömmer sig, man kan sitta ned en stund i bushen bredvid den läsande kängurun, man kan gå till savannen och träffa jordsvinet eller svinga sig tillsammans med den hängande myrsloken. Temat förstärks med effektbelysning i anslutning till skulpturerna och mindre strålkastare som belyser gångytorna. Skulpturerna är gjorda av konstnär Eva Fornåå.

Beställare: Täby kommun